Menjador

Funcionament general

El servei de menjador té com a finalitat donar una resposta adequada a aquelles famílies que per diferents motius es troben en la necessitat de deixar els seus fills a l’escola en el període interlectiu del migdia. L’objectiu bàsic del servei de menjador és cobrir les necessitats nutritives dels infants i l’adquisició d’hàbits socials, alimentaris, d’higiene i de salut dins el marc de convivència de l’escola. L’horari del menjador és de 12:30 a 15:00 hores.

Des del Consell Escolar s’aprova el Pla de Funcionament del Menjador, elaborat per l’equip directiu de l’escola amb la col·laboració de l’empresa que portà a terme el servei. Aquest recull la infraestructura necessària, el personal, l’horari, els torns de menjador, les activitats, i les mesures disciplinàries a emprendre en casos de mal comportament. Les famílies que optin per disposar del servei de menjador han d’acceptar aquesta normativa i els alumnes han de complir les normes de convivencia recollides i acordades pel Consell Escolar.

Menjador15

Inscripcions

A la web www.boisa.cat, a l’apartat “Inscripcions menjador”, trobareu la manera d’inscriure els vostres fills al servei de menjador indicant les diferents particularitats (dies d’assistència, alèrgies, intoleràncies..). A més, podreu:

 • Inscriure els vostres fills al servei de menjador
 • Consultar els menus (habitualment també els penjem a la web de l’AFA).
 • Consultar el Pla de Funcionament del Menjador.
 • Consultar els informes trimestrals.
 • Consultar els rebuts.
 • Consultar altres informacions

Tots els alumnes de l’Escola poden fer ús del servei de menjador de forma fixa o eventual. Es consideren alumnes fixos tots aquells que es queden un mínim de tres cops per setmana durant tot el curs escolar. mentre que es consideren alumnes eventuals tots aquells que utilitzen el menjador de forma esporàdica. Cal tenir en compte que els alumnes eventuals també han d’inscriure’s al servei de menjador.

Si durant el curs escolar hi ha algun canvi en les dades d’inscripció, o es vol donar de baixa del servei de menjador, cal que es comuniqui per escrit a la coordinadora del menjador.

Si un alumne per diferents motius va a escola mes tard però es vol quedar a dinar cal que ho faci saber a la coordinadora del menjador a primera hora del matí.

Cobrament del servei

El rebut de cada mes serà el resultat de multiplicar el preu del menjador pels dies d’assistència i el seu cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària i per mes vençut.

Preus del menjador pel curs 22-23:

 • Dinar 6.13 €
 • Recàrrec per despeses de devolució d’un rebut 6,00 €

Comentaris i suggeriments

Tots els suggeriments o reclamacions relacionats amb el servei de menjador s’han de comunicar a la comissió de menjador de l’AFA enviant un correu a menjador@afadomeny.cat.

Normes bàsiques de convivencia

 • En tot moment cal mantenir un tracte respectuós amb els companys, monitors, i totes les persones relacionades amb el servei, així com la resta de persones que puguin tenir-hi influència.
 • Abans d’asseure’s a taula caldrà haver-se rentat, ordenadament i polidament, les mans i la cara si és convenient.
 • A l’interior del menjador els alumnes han d’estar asseguts correctament a taula el temps que duri l’àpat.
 • Els alumnes no s’aixecaran de la taula fins que les monitores donin el permís. En cas de necessitat, els alumnes demanaran l’atenció del monitoratge aixecant el braç.
 • No es podrà acabar cap àpat fora del recinte del menjador.
 • Es respectarà la possibilitat d’oferir un menú adequat a motius mèdics degudament sol·licitat i documentat d’acord amb les possibilitats del servei.
 • És necessari complir amb les normes bàsiques de comportament a l’hora de dinar: seure correctament, utilitzar bé els coberts, mastegar amb polidesa, menjar tots els aliments del plat, no tirar res a terra i si cau recollir-ho i deixar-ho al lloc adient, parlar amb el to de veu adequat i dipositar cada deixalla al contenidor corresponent.
 • Al final de cada àpat els alumnes realitzaran la corresponent higiene de mans, cara i dental de la forma més ordenada i correcta posible.