Servei de menjador.

Més a baix en aquesta página, trobareu el menú de cada mes. Si el menú no estigués actualitzat, recordeu que sempre el podeu consultar a la web de Bo i Sa (www.boisa.cat).

A la web www.boisa.cat, a l’apartat “Usuaris i inscripcions”, trobareu la manera d’inscriure els vostres fills al servei de menjador. Un cop inscrits ja podreu consultar els menús dins de la Fitxa d’inscripció. També podreu consultar els informes trimestrals i les informacions que envia Boisà.

Si teniu cap problema us podeu comunicar amb la comisió de menjador de l’AFA mitjançant el correu menjador@afadomeny.cat, o bé contactar amb boisà.

Menjador15

Funcionament general

El servei de menjador té com a finalitat donar una resposta adequada a aquelles famílies que per diferents motius es troben en la necessitat de deixar els seus fills a l’escola en el període interlectiu del migdia. L’horari del menjador és de 12:30 a 15:00 hores.

L’objectiu bàsic del servei de menjador és cobrir les necessitats nutritives dels infants i l’adquisició d’hàbits socials, alimentaris, d’higiene i de salut dins el marc de convivència de l’escola.

Des del Consell Escolar s’aprova el Pla de Funcionament del Menjador, elaborat per l’equip directiu de l’escola amb la col·laboració de l’empresa que portà a terme el servei. Aquest recull la infraestructura necessària, el personal, l’horari, els torns de menjador, les activitats, i les mesures disciplinàries a emprendre en casos de mal comportament.

Les famílies que optin per disposar del servei de menjador han d’acceptar aquesta normativa i els alumnes han de complir les normes de convivencia recollides i acordades pel Consell Escolar.

Inscripcions

Tots els alumnes de l’Escola poden fer ús del servei de menjador de forma fixa o eventual.

Els alumnes que vulguin fer ús del servei de menjador com a fixos, hauran de formalitzar la inscripció durant el mes de setembre.

Per inscriure’s al servei de menjador cal anar a la web www.boisa.cat, a l’apartat “Usuaris i inscripcions”, o bé podeu accedir mitjançant la web www.boisa.cat.

Es consideren alumnes fixos tots aquells que es queden un mínim de tres cops per setmana durant tot el curs escolar.

Si durant el curs escolar hi ha algun canvi en les dades d’inscripció, cal que es comuniqui per escrit a la coordinadora del menjador.

Si un alumne es vol donar de baixa del menjador, ho ha de comunicar anticipadament i per escrit a la coordinadora del menjador.

Es consideren alumnes eventuals tots aquells que utilitzen el menjador de forma esporàdica. Per quedar-se a dinar només cal adquirir tiquets i lliurar-los el mateix dia que es vol fer ús del menjador.

Si un alumne per diferents motius va a escola mes tard però es vol quedar a dinar cal que ho faci saber a la coordinadora del menjador a primera hora del matí.

Cobrament del servei

El rebut de cada mes serà el resultat de multiplicar el preu del menjador pels dies d’assistència.

El cobrament dels rebuts als alumnes fixos, es farà mitjançant domiciliació bancària i per mes vençut.

Els alumnes eventuals hauran d’adquirir els tiquets de menjador a través del servei d’acollida del matí tots els dilluns laborables de 7:45 a 9:00 hores.

En el cas que un alumne sigui beneficiari d’una beca o gratuïtat del menjador, el preu del rebut es modificarà d’acord amb l’ajut concedit.

En els casos de rebuts retornats es farà arribar un comunicat a la família i aquesta disposarà de 4 dies laborables per passar-lo a pagar en efectiu a la coordinadora del menjador.

Si el rebut retornat no ha estat pagat durant aquest 4 dies, l’alumne no es podrà quedar al menjador fins que saldi aquest deute.

Els alumnes amb rebuts pendents de pagament no podran fer ús del servei de menjador fins que no hagin pagat el que deuen.

Preus del menjador:

 Dinar 5,70 €

 Recàrrec per despeses de devolució d’un rebut 6,00 €

Suggeriments i reclamacions

Tots els suggeriments o reclamacions relacionats amb el servei de menjador s’han de presentar per escrit segons model que trobareu a Consergeria o a la web www.boisa.cat. Cal lliurar-lo a la coordinadora del menjador o bé enviar-lo a menjador@afadomeny.cat.

La coordinadora del menjador està a disposició dels pares i mares cada dia de 14:15 a 14:45 de la tarda al telèfon 679 467 564, per tal d’aclarir dubtes o per concertar una entrevista.

Normes bàsiques de convivencia

En tot moment cal mantenir un tracte respectuós amb els companys, monitors, i totes les persones relacionades amb el servei, així com la resta de persones que puguin tenir-hi influència.

Abans d’asseure’s a taula caldrà haver-se rentat, ordenadament i polidament, les mans i la cara si és convenient.

A l’interior del menjador els alumnes han d’estar asseguts correctament a taula el temps que duri l’àpat.

Els alumnes no s’aixecaran de la taula fins que les monitores donin el permís. En cas de necessitat, els alumnes demanaran l’atenció del monitoratge aixecant el braç.

No es podrà acabar cap àpat fora del recinte del menjador.

Es respectarà la possibilitat d’oferir un menú adequat a motius mèdics degudament sol·licitat i documentat d’acord amb les possibilitats del servei.

És necessari complir amb les normes bàsiques de comportament a l’hora de dinar: seure correctament, utilitzar bé els coberts, mastegar amb polidesa, menjar tots els aliments del plat, no tirar res a terra i si cau recollir-ho i deixar-ho al lloc adient, parlar amb el to de veu adequat i dipositar cada deixalla al contenidor corresponent.

Al final de cada àpat els alumnes realitzaran la corresponent higiene de mans, cara i dental de la forma més ordenada i correcta posible.