Atenció a la diversitat

Comissió d’atenció a la diversitat.

Des de l’AFA, i amb el recolzament de l’escola, s’inicia una comissió de pares per a que la nostra escola sigui un entorn educatiu que, tenint en compte la diversitat de persones i la complexitat social, permeti assolir la igualtat d’oportunitats, participació i accessibilitat de tots els alumnes.

Com a pares es proposa impulsar, col·laborar i atendre a la diversitat de l’alumnat amb la finalitat de potenciar una escola inclusiva real, palpable i sentida per totes i tots.

La inclusió a l’escola

Què fem?

Entre els objectius d’aquesta comissió es troben:

 • El recolzament a les famílies d’alumnes amb necessitats de suport educatiu (NESE) i amb d’altres condicions que puguin afectar a la seva integració social.
 • El recolzament a l’equip directiu i als docents per dur a terme recursos, estratègies i intervencions útils i respectuoses per millorar l’atenció a la diversitat de l’escola.
 • Conèixer les necessitats de les famílies i fer de nexe amb l’escola per aconseguir una major inclusió i una resposta més efectiva, sempre amb una actitud constructiva i d’aprenentatge mutu.
 • Realitzar activitats i propostes (xerrades, maletes viatgeres, enquestes, trobades de famílies, cursos, etc.) destinades a fomentar una visió inclusiva en tota la comunitat educativa.
 • Oferir informació a les famílies relacionada amb la neurodiversitat, transtorns de l’aprenentatge, informació sobre tràmits o professionals externs de referència (logopedes, psicòlegs, etc.).

Enllaços d’interès

Des de la Comissió de Diversitat ens sembla important oferir a les famílies, neuro diverses o no, informació sobre alguns temes relacionats que puguin resultar d’interès (és, de fet, un dels objectius d’aquesta comissió).

És per això que hem seleccionat una sèrie d’enllaços que considerem útils per apropar i visibilitzar la realitat diversa i heterogènia de la nostra escola.

La nostra intenció és anar ampliant aquest llistat en funció de les demandes de les famílies. Per tant, si considereu que falten temes importants ens podeu enviar les vostres propostes a través del correu electrònic de la comissió.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

Enllaços amb informació general:

GLOSSARI

https://www.catedraautismeudg.com/es/familias/recursos/diccionario/

 • Glossari amb terminologia que apareix en informes; tot i que està elaborat per famílies amb un familiar diagnosticat amb autisme, molts d’aquest termes apareixen en informes de nens/es amb d’altres diagnòstics i situacions, ja que els recursos que fan servir són els mateixos (com CDIAP, CSMIJ, CRETDIC, PSI…). Tot i això, no és exhaustiu.

LEGISLACIÓ EDUCATIVA

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=799722

 • DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Interessen especialment els articles 5 i 7.2.

https://www.parlament.cat/document/nom/TL115.pdf

 • Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (interessa especialment l’article 50.2).

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf

 • LOMLOE: El BOE 340, del 30 de diciembre de 2020, publica la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (coneguda com “llei Celaá”).

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-als-alumnes/nese/

 • Web de la Generalitat on s’especifiquen les mesures i suports intensius.

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

 • Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, incorporat a l’ordenament jurídic espanyol el 2008. Interessa especialment l’article 24.

ACCÉS A TRÀMITS

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/ajuts-subvencions/per-destinataris/families-alumnes/

 • Enllaç per informació i tramitació de:
  1. Ajuts per a desplaçament.
  2. Ajuts per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.
  3. Ajuts a l’alumnat que pateix una malaltia prolongada.

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-nombrosa

 • Enllaç per informació de l’obtenció del títol de família nombrosa i per iniciar el tràmit.

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-monoparental-00003

 • Enllaç per informació de l’obtenció del títol de família monoparental i per iniciar el tràmit.

https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/tsi-cuidam/

 • Enllaç per informació de l’obtenció de la targeta cuida’m.
 • Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.
 • Identificar des del mateix moment d’accés als serveis de salut les persones amb la TSI Cuida’m permet que siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial i se’ls pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a les seves necessitats.

Transtorns de l’aprenentatge i del desenvolupament més freqüents:

TEA (Trastorn de l’Espectre de l’Autisme)

https://www.catedraautismeudg.com/es/familias/

 • Web de la Càtedra en Autisme de la Universitat de Girona, amb informació sobre què és l’autisme. També s’ofereixen recursos per a famílies, un llistat d’associacions, bibliografia, enllaços a webs recomanades, un qüestionari per detectar signes d’alarma, formació, etc.

http://www.autismo.org.es/

 • Pàgina d’Autismo España, una confederació d’àmbit estatal que agrupa i representa 141 entitats que presten suport i serveis especialitzats a les persones amb trastorn de l’espectre del autisme (TEA) i a les seves famílies. A la web trobem algunes informacions bàsiques sobre l’autisme i notícies d’actualitat que afecten a aquest col·lectiu.

https://autismodiario.com/

 • Notícies relacionades amb l’autisme, classificades per temàtica. És una de les més complertes i actualitzades.

http://laalegriamudademario.blogspot.com/2011/07/

 • L’entrada d’aquest blog, la del 24 de juliol (“Para los recién diagnosticados”) resumeix quins ajuts es poden sol·licitar pels infants diagnosticats i així poder afrontar les teràpies privades. El blog és, a més, un relat del dia a dia d’una família que rep el diagnòstic.

https://autismodiario.org/2017/07/17/ensenando-a-leer-y-escribir-a-ninos-con-autismo/

 • Article publicat a Autismo Diario sobre recursos per ensenyar a llegir i escriure a nens amb autisme.

http://www.viuautisme.com/es/recursos/libros/

 • Bibliografia recomanada
TDAH (Trastorn d’Atenció i Hiperactivitat) 

https://elneuropediatra.es/entender-que-es-el-tdah/

 • Guia per a pares.

https://www.tdahytu.es/

 • Informació completa i ordenada sobre el TDAH.

 

https://www.feaadah.org/es/

 • Pàgina de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad. La federació assessora sobre TDAH a pares, docents, associacions i institucions públiques i privades. També promociona la investigació i colabora en l’atenció educativa, social, científica i legislativa d’aquest trastorn.

https://tdahcatalunya.org/

 • Pàgina de l’Associació TDAH Catalunya destinada als afectats pel Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA-H) i trastorns associats; es tracta d’una associació de caràcter privat i sense ànim de lucre. Entre les seves activitats es troben l’orientació per a afectats i els seus familiars a través de les entrevistes d’acolliment, la derivació a professionals, la formació a famílies i altres col·lectius que ho sol·licitin, tallers, seminaris, cafès-col·loqui, jornades, punts de trobada, etc.
TEL (Trastorn Específic del Llenguatge)

https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/el-trastorno-especifico-del-lenguaje

 • Pàgina web de la National Institut on Deafness and Other Communication Disorders (NIH) d’USA on es dona informació bàsica sobre el TEL.

https://yoapoyoaltel.com/que-es-el-tel/

 • Web amb informació molt complerta sobre el TEL (inclou, per exemple, signes d’alarma). També disposa de materials adaptats pels alumnes, i promou cursos diversos, xerrades, etc.

https://www.aulapt.org/tag/tel/

 • Recursos per treballar amb nens amb TEL.
Dislèxia 

https://acd.cat/

 • Pàgina de l’Associació Catalana de Dislèxia, amb la definició del trastorn i altres informacions. Des d’aquesta associació promouen activitats per famílies, donen informació, fan xerrades, cursos, etc.

https://plataformadislexia.org/

 • Web de la Plataforma Dislexia, una unió de 16 associacions dislèxia d’Espanya que “tiene el objetivo de lograr un marco legal inclusivo y adecuado para las personas con dislexia y/u otras Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA)”. La pàgina és molt completa pel que fa al marc legislatiu, presenta alguns recursos (guies, vídeos, llibres) i també ofereix testimonis de persones adultes i convida a explicar les vivencies de persones amb aquest trastorn.

http://fedis.org/

 • Pàgina de la Federación Española de Dislexia, on trobem la definició del trastorn, el que explica la legislació vigent sobre els drets dels dislèctics en relació als alumnes amb aquests i altres tipus de trastorns, i altres informacions.

http://www.ladislexia.net/mapa-web/

 • Aquesta pàgina té la informació necessària sobre aquest trastorn: associacions, cursos, causes, mètodes de detecció, intervenció… A l’apartat de ‘recursos’ ofereix exemples pràctics i teòrics sobre ortografia, vocabulari en anglès, comprensió lectora i, fins i tot, proves d’avaluació.
Discalcúlia 

https://www.cognifit.com/ca/patologies/discalculia

 • Web on s’expliquen les causes i símptomes, els tipus de discalcúlia i el seu tractament.

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/discalculia-recursos-colegio-casa/

 • Recursos per a treballar la discalculia a classe i a casa.
TOC (Transtorn Obsesiu Compulsiu) 

https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-obsesivo-compulsivo

 • Definició, característiques, símptomes i senyals d’alarma del TOC, pàgina del NIMH (National Institute of Mental Health.

TRASTORN OBSESSIU-COMPULSIU EN NENS I ADOLESCENTS de Frederick B. Herbert, M.D.

 • Document que explica com afecta aquest trastorn a nens i adolescents.

https://toc20.org/

 • Associació TOC 2.0 Barcelona és una entitat sense ànim de lucre que ajuda, acompanya, informa i orienta a les persones afectades pel TOC i el TPOC i als seus familiars. A més d’organitzar activitats i xerrades, compten amb un servei d’orientació diagnòstica i/o terapèutica.
Síndrome de Tourette

https://www.senep.es/images/site/hojas_fomativas/S%C3%8DNDROME_DE_TOURETTE.pdf

 • Document informatiu de la Societat Espanyola de Neurologia Pediàtrica. Inclou tant definició, causes, tractament i evolució com també un llistat de diferents associacions de famílies i bibliografia recomanada.

https://www.tourettecatalunya.com

 • Associació catalana dedicada a informar les persones afectades per la ST per tal de millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. També realitza activitats en l’àmbit educatiu, formatiu i laboral adreçades a la protecció de les persones afectades per la ST.

Altres condicions que poden resultar d’interès: 

Disfòria de Gènere

https://childmind.org/guide/guia-basica-sobre-la-disforia-de-genero/

 • Guia sintètica del Child Mind Institute sobre què és la disfòria de gènere. Inclou explicacions també sobre els senyals d’alerta, el diagnòstic, els tractaments, les comorbilitats, etc.
Webs amb recursos i materials:

http://www.arasaac.org/

 • Per crear recursos visuals, com agendes, rutines, etc., amb pictogrames.

http://aulaabierta.arasaac.org/

 • Tutorials per crear material visual.

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/

 • Blog especialitzat en autisme, amb intervencions i materials destinats a estimular als nens i nenes amb aquest trastorn en diferents àmbits i etapes.

https://www.aulapt.org/

 • Pàgina web creada per docents plena de diversos recursos per treballar habilitats com la comprensió lectora, l’expressió escrita, la consciència fonològica, etc., útil per a tot tipus d’alumnat. Els recursos es troben ordenats per matèria i nivell, cosa que facilita la cerca.

https://www.edu365.cat/

 • Web del Departament d’Educació plena de jocs i activitats online molt útils per fer reforç.

https://es.liveworksheets.com/

 • Fitxes autocorrectives creades majoritàriament per docents. Útil per fer reforç, especialment a partir de cicle mitjà.
Alguns centres d’intervenció de Girona:

Us oferim a continuació un llistat de centres d’intervenció psicopedagògica i professionals de referència.

 • SYNC: 

https://sync.clinicabofill.net/es/que-es-sync/

Centre especialitzat de desenvolupament infanto juvenil (clínica Bofill). Compta amb diverses unitats especialitzades com l’equip ADN (especialitzat en autisme), l’Unitat d’atenció al son infantil, l’Unitat d’atenció precoç al nadó prematur, l’Unitat de nutrició i salud infantil, l’Unitat d’atenció a l’adolescent, i l’UPA (Unitat de Patologies Alimentàries).

 • ADN: 

https://www.equipadn.com/

L’equip ADN (Autisme, Diversitat funcional, Neurodesenvolupament) està especialitzat en els Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) i altres trastorns del desenvolupament des d’una visió multidisciplinar (psicologia, logopèdia, teràpia ocupacional, psiquiatria, pedagogia).

 • L’arbre de Sils: 

https://www.arbredesils.cat/

Centre que treballa en diversos àmbits de suport a la família i l’educació com logopèdia, psicologia, psicopedagogia i teràpies complementàries. Atenen a Sils i a Salt.

 • ABAULA:

https://www.abaula.cat

L’equip d’ABaula el formem psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs terapèutics i terapeutes ocupacionals. Estan especialitzats en atenció precoç i en atenció a infants, adolescents i joves amb dificultats del neurodesenvolupament i/o d’aprenentatge.

 • PAUTA:

https://www.pauta-girona.com/

Centre format per psicòlegs, pedagogs, logopedes, psicomotrista i neuropediatra que treballen conjuntament per ajudar a nens i adolescents a aconseguir un bon desenvolupament en els diferents àmbits per a una millora personal i social.

 • SAGI-TEA:

https://www.asperger-girona.es

Entitat sense ànim de lucre creada per famílies de persones amb TEA que promou la difusió i el coneixement de l’autisme. I treballen per al reconeixement de les necessitats educatives especials dels infants en l’àmbit escolar. Tanmateix, realitzen orientació diagnòstica, sessions terapèutiques i tallers d’estudi i reforç escolar.

 • VIU AUTISME

http://www.viuautisme.com/

Associació sense ànim de lucre de la província de Girona que neix el juliol del 2012 de la iniciativa d’un grup de pares i mares amb fills amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Viu Autisme neix amb la finalitat de promoure la inclusió de les persones amb TEA i les seves famílies per tal de garantir la seva igualtat de drets i oportunitats en tots els àmbits de la societat. La nostra associació té com a finalitat esdevenir un referent pel que fa el suport i orientació tant per a famílies i professionals com per a responsables polítics i de l’àmbit social.