Menjador

El següent contingut està extret majoritàriament del Pla de funcionament del servei de menjador(curs 23-24) que podeu trobar aqui.

Funcionament del menjador

El servei de menjador de l’Escola Domeny és de titularitat de l’AFA de l’Escola, la qual contracta els serveis a l’empresa Bo i Sa, Serveis d’Àpats, SL (BOiSA), per a la realització de la seva gestió, tant de producció del menjar com per dur a terme les tasques assistencials i de transmissió d’hàbits educatius.

Regularment es reuneix la comissió de menjador amb la empresa BOiSA i la direcció del centre per fer un seguiment del funcionament del menjador. En aquestes reunions, també es debaten i s’aproven propostes de millora tant des del punt de vista educatiu com el logístic.

La comissió de menjador també revisa els menús proposats per BOiSA i gestiona les visites de menjador, a on les famílies poden veure el funcionament del menjador in-situ.

BOiSA cuina els menús dins de les pròpies instal·lacions de l’Escola Domeny.

Horari i calendari

L’horari de servei de menjador habitual és de 12:30 a 15:00h, mentre que durant la jornada intensiva l’horari serà de les 13.00 a les 15:30h.

Períodes de vacances i festivitats locals:

  • Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
  • Setmana Santa: del 25 de març a l’1 d’abril , ambdós inclosos.

Dies de lliure disposició:

  • 31 d’octubre de 2023
  • 7 de desembre de 2023
  • 9 de febrer de 2024
  • 2 i 3 de maig de 2024

Dies de jornada intensiva:

  • 20 de desembre de 2023
  • 5 al 21 de juny de 2024.

Els tutors informaran a la coordinadora del menjador dels alumnes que tot i estar apuntats al menjador per dinar, han hagut de marxar.

Els menús

  • La dietista de l’empresa elabora uns menús mensuals. Aquests menús són públics a la web de l’escola i de l’AFA on cada família se’l pot descarregar. A banda, també està penjat a la porta del menjador.
  • La confecció dels menús es realitzarà d’acord amb els criteris nutricionals del Departament de Sanitat i les recomanacions dels organismes de Salut Pública.
  • Els menús seran adequats a l’edat de l’alumnat. Es procurarà que hi hagi varietat d’aliments i de tècniques de cocció, que sigui una dieta equilibrada, que s’utilitzin productes de temporada i matèries primeres i que hi siguin poc presents els productes precuinats.
  • Cada menú s’integrarà de primer plat, segon plat, unes postres, pa i aigua.
  • Els primers plats alternaran productes bàsics: cereals, pasta, arròs, verdures, llegums i patates.
  • Els segons plats alternaran carn, peix i ous amb la seva guarnició.
  • Les postres són preferentment fruita del temps o bé productes làctics com iogurt i ocasionalment natilles, flam, postres casolans, etc.
  • Els menús previstos tan sols es podran canviar per causa de força major: falta de subministrament d’un aliment, avaria de la cuina, absència de personal, etc.

Es preveuen menús especials per als següents casos específics:

  • Si algun nen o nena ha de fer una dieta determinada a causa de qualsevol tipus de malaltia, al·lèrgia i/o intolerància, la família haurà de presentar un certificat mèdic oficial amb el reconeixement de la malaltia i amb les indicacions alimentàries adients.
  • Es respectarà la possibilitat d’oferir un menú adequat per a motius mèdics i/o religiosos degudament sol·licitat i documentat d’acord amb les possibilitats del servei.
  • Nens o nenes que necessiten dieta un dia determinat: cal que la família avisi a la coordinadora del servei per tal que aquesta ho comuniqui a la cuina omplint la documentació corresponent.
  • En cap cas es permetrà que les famílies portin el seu menjar de l’exterior, ni tampoc que es quedin alumnes al menjador sense menjar.
  • A les famílies dels nens i nenes que fan un menú especial de manera contínua, se’ls imprimirà un menú per a ell/a.

Sistemes d’informació a les famílies

L’empresa gestora del servei, BO i SA, disposarà dels mitjans següents d’informació sobre el servei a les famílies:

  •  Hores atenció telefònica: les famílies disposaran cada dia (en horari de 11:00 a 12:30h) de temps per posar-se en contacte amb la coordinadora del servei (Raquel, 679 46 75 64), per demanar una entrevista o simplement per saber com es troba el seu fill.
  • Hores de tutoria: les famílies poden demanar una entrevista amb la coordinadora del servei o el mateix coordinador/a Pedagògic/a per aclarir o informar de qualsevol tema referent al menjador o al seu fill/a.

Mitjançant el correu electrònic o trucades telefòniques es facilitarà informació a les famílies referents a seguiments, informació i/o incidents:

  • Circulars: per informar a les famílies sobre els seus fill/es, si s’ha trobat malament, una caiguda, mal comportament, etc.
  • Fulls de reclamació: per cursar per escrit les reclamacions, queixes o suggeriments.
  • Incidències: per informar a les famílies de successos lleus que hagin sorgit durant l’estona de menjador.
  • Comunicat d’impagats: full que avisa d’un rebut retornat per part de Secretaria de BO i SA.
  • Menú al·lèrgies i intoleràncies que no puguin seguir els menús normals.

Normativa bàsica pels alumnes

En el temps de menjador:

  • Al menjador, entrar de manera discreta en el so i ordenada en la forma.
  • Rentar-se les mans.
  • Seure correctament al lloc assignat i de manera discreta.
  • Menjar de manera correcta utilitzant els coberts, d’acord amb les indicacions de la monitora, en funció de l’edat.
  • Menjar una mica de tot i la quantitat adequada.
  • No aixecar-se de la taula fins que s’acaba de dinar.
  • Parlar només amb els companys de taula amb un to de veu suau.
  • En tot moment s’ha de mantenir un tracte respectuós.
  • No es pot treure menjar fora del menjador.
  • No llençar menjar a terra i, si cau, recollir-lo i deixar-lo al lloc adient.

En el temps de pati:

  • No entrar a les classes ni passadissos.
  • Rentar-se les mans abans de reincorporar-se a les classes.
  • En tot moment s’ha de mantenir un tracte respectuós.
  • No es pot sortir de l’escola, excepte en els casos ja tipificats.
  • Tractar el material de forma respectuosa.

Preu del servei

El preu aprovat pel Consell Escolar del Centre pel curs 2023-2024:

  • Alumnes fix: 6,24 € al dia.
  • Alumnes eventuals: 6,24 € al dia.
  • Mestres: 4,65 € al dia.

Cobrament del servei:

  • El rebut de cada mes serà el resultat de multiplicar el preu del menjador pels dies d’assistència.
  • El cobrament dels rebuts als alumnes fixos i eventuals es farà mitjançant domiciliació bancària i per mes vençut.
  • En el cas que un alumne sigui beneficiari d’una beca o gratuïtat del menjador, el preu del rebut es modificarà d’acord  mb l’ajut concedit.
  • En els casos de rebuts retornats es farà arribar un comunicat a la família i aquesta disposarà de 4 dies laborables per ingressar-lo pel banc al número de compte facilitat. Si en aquest termini no ha saldat el deute, se li fa un segon comunicat d’impagament i se li dona 3 dies més per pagar el deute abans de comunicar que l’alumne no podrà fer ús del menjador fins que saldi aquest deute.
  • Les despeses de devolució bancàries, 6€, aniran a càrrec de l’usuari.